STILLING LEDIG:

Innovasjon Noreg søker kommunikasjons­rådgjevar for sosiale medium

Vil du vere med og løfte næringslivet, skape engasjement og kommunisere løysingar? Vi søkjer deg som vil styrke Innovasjon Noregs kommunikasjon i sosiale medium.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 24. oktober

Om arbeidsgiver

Innovasjon Norge er en kompetansevirksomhet, og fremover vil en vesentlig større del av vår kompetanse være digital kompetanse. Vi gjør nå et digitalt taktskifte – og for å sette fart trenger vi flere skarpe hoder som forstår både teknologi og forretning. I vår vurdering vil digital kompetanse vektlegges.

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i over 20 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge har ca. 700 ansatte. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

I Innovasjon Noreg jobbar vi med nyskaping i næringslivet og å skape arbeidsplassar i Noreg. Vår kommunikasjon skal bidra til å nå måla om fleire gode gründerar, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljø i heile landet.

Som kommunikasjonsrådgjevar med ansvar for sosiale medium skal du være med på å utvikle og forvalte Innovasjon Noregs eigne kanalar. Vi ser etter ein trygg, erfaren og kreativ innhaldsprodusent, ein som er god på å prioritere kva kanalar og verkemiddel som eignar seg best for å nå dei ulike målgruppene våre.

Du vil ha arbeidsstad ved hovudkontoret i Oslo, men jobbe i ein organisasjon som er til stades i 24 utanlandske marknadar og 19 stadar i Noreg. Du vil vere ein del av kommunikasjonsavdelinga, som arbeider med eit breitt spekter av kommunikasjonsoppgåver for heile Innovasjon Noreg, og dermed tett med ulike delar av organisasjonen.

Om stillinga:

Du vil ha eit særskild ansvar for å planlegge og produsere innhald tilpassa Innovasjon Noreg sine ulike sosiale mediekanalar og målgrupper.

Sentrale oppgåver:

 • Utvikle og drifte Innovasjon Noreg sin kommunikasjon i sosiale medium, inkludert strategi og innhaldsplanar for sosiale medium, overvaking, moderering og analyse

 • Produsere innhald (tekst, foto og video) til våre kanalar

 • Vere ein pådrivar for at kommunikasjonen i dei sosiale media er integrert med kommunikasjons- og marknadsarbeidet

 • Måle, analysere og rapportere effekten av vår kommunikasjon i dei sosiale media

 • Bidra til å skrive og publisere saker i kanalar som web og intranett, og å løyse andre oppgåver i kommunikasjonsavdelinga

For å lukkast i stillinga trur vi at du har:

 • Ein god penn og eit godt blikk for visuell kommunikasjon, med evne til å fortelje historier på ein kreativ måte

 • Erfaring frå arbeid med sosiale medium for store organisasjonar, selskap eller offentleg verksemd

 • God kompetanse på og erfaring med bilde- og videoredigering

 • Evne til å halde deg oppdatert på trendar, nyhende og utviklinga på aktuelle digitale plattformar

 • Erfaring med å bruke analyse- og annonseverktøy er ein fordel

 • Høg arbeidskapasitet og trivest med varierte oppgåver

 • Gode språkkunnskapar i engelsk og norsk (du meistrar begge målformer godt skriftleg)

 • Høgare utdanning i relevante fag (relevant erfaring kan vege opp for formell kompetanse)

Som person trur vi at du er:

 • Ein lagspelar med gode evner til samarbeid

 • Strukturert, kvalitetsmedviten og resultatorientert

 • Proaktiv og sjølvgåande

 • Nysgjerrig, engasjert og idérik

Kvifor skal du velje Innovasjon Noreg og denne moglegheita?

Vi trur at du vil finne innhaldet i stillinga motiverande, med den betydninga ho vil ha for korleis Innovasjon Noreg formidlar samfunnsoppdraget vårt og resultata våre gjennom eigne kanalar.

Vi kan tilby spennande faglege utfordringar på ein av Noregs mest attraktive arbeidsplassar, i eit solid kommunikasjons- og marknadsmiljø der du vil ha varierte oppgåver. Du vil arbeide med hyggjelege og dyktige kollegaer på tvers av ulike fagområde og i eit internasjonalt fellesskap. Dette håpar vi vil være attraktivt for vår nye kommunikasjonsrådgjevar!

Kontaktinformasjon

For meir informasjon om stillinga, kontakt:

Innovasjon Noreg ønsker medarbeidarar med forskjellige kompetansar, perspektiv, alder, kjønn og livserfaringar. Mangfald er viktig for arbeidsmiljøet vårt og for jobben vi skal gjere. Vi oppmodar spesielt personar med innvandrarbakgrunn, nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en om å søke. Kjenner du deg att i ein av disse kategoriane, kan du krysse av i søknaden. Vi behandlar søknadar løypande. Innovasjon Noreg gjer bakgrunnsjekk av søkarar for å verifisere opplysningar som går fram av CV og tilgjengeleg dokumentasjon. Vi gjennomfører bakgrunnsjekk berre med samtykke frå søkaren, og aktuelle søkarar vil få nærare informasjon.

SØK HER

.

Powered by Labrador CMS