STILLING LEDIG:

Universitetet i Stavanger søker universitetslektor i kommunikasjon

Universitetet i Stavanger har ledig undervisningsstilling som universitetslektor i kommunikasjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Stavanger

Søknadsfrist: 15. august

Om arbeidsgiver

Om arbeidsgiver

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Fagområdet for stillingen er kommunikasjon.

Universitetslektor skal de første årene også være studieprogramleder for det nye og svært populære årsstudiet i kommunikasjon. Den som ansettes må kunne undervise og veilede innen digital kommunikasjon, strategisk kommunikasjon, PR, mediehåndtering og kommunikasjonsfagets utvikling.

Universitetslektor skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå og bidra til samarbeid med arbeidslivet. Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisning inngår i stillingen.

Den som ansettes skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet bidra i utviklingen av mediemiljøet ved UiS.

Stillingen er ledig fra november 2021.

Arbeidsoppgaver:

 • faglig ledelse av årsstudiet i kommunikasjon
 • undervisning innenfor kommunikasjon på digitale plattformer inkludert sosiale medier
 • undervisning i strategier, kampanjer, kommunikasjon med media og krisekommunikasjon
 • undervisning i retorikk og klarspråk
 • kontakt med kommunikasjonsbransjen, praksisavtaler og praksisavvikling
 • veiledning av oppgaver og eksamensarbeid
 • fagadministrative oppgaver på linje med de øvrige ansatte tilknyttet programmet.

Generell stillingsbetenkning for universitetslektor ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

Du må ha utdanning på mastergradsnivå innenfor fagområdet og relevant og oppdatert yrkespraksis innenfor PR og kommunikasjon.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på begge språk ved tiltredelse.

Videre legges det vekt på at du har:

 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • mulighet til å være med å bygge opp et nytt fagområde ved UiS
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • gode utviklingsmuligheter, universitetslektor oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til førstestilling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 520 000 - 580 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold:

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Søknaden:

Søk stillingen elektronisk via «SØK HER» på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • masteroppgaven og karakterutskrift fra hele masterstudie

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon:

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.5 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som universitetslektor.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komité. På bakgrunn av komitens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon:

 • Nærmere opplysninger om stillingen: Oluf Langhelle, instituttleder, tlf: 518 31 508 / e-post: [email protected]
 • Opplysninger om ansettelsesprosessen: Annette Falch Lothe, HR-konsulent, tlf: 518 31 361 / e-post: [email protected]

SØK HER

Powered by Labrador CMS