STILLING LEDIG:

Universitetet i Bergen søker kommunikasjons­rådgjevar, intern­­kommunikasjon

Vil du vere med å forme framtida? Nå søker vi ein engasjert kommunikasjonsrådgjevar i fast 100 % stilling!

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bergen

Søknadsfrist: 10. oktober

Om arbeidsgiver

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen. Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om kommunikasjonsavdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Kommunikasjonsrådgjevar

Kommunikasjonsavdelinga søker ein engasjert kommunikasjonsrådgjevar i fast 100 % stilling. Den vi søker har god teft, strategisk og digital forståing.

Vedkomande er interessert i, og forstår verdien av god kommunikasjon. Med nær 20 000 studentar og 4 200 tilsette er UiB ein stor og kompleks organisasjon der internkommunikasjonen har ei viktig rolle i å både bidra til å nå ut med nyheiter og informasjon, men og i å skape felles kultur og engasjement ved UiB.

Vi ser etter ein kreativ og allsidig medarbeidar til vår avdeling. Stillinga er ei fast 100 % stilling som rådgjevar tilknytt den sentrale kommunikasjonsavdelinga til UiB, eit av Vestlandets største fagmiljø for kommunikasjonsarbeid.

Stillinga vil være tett knytt til øvrig kommunikasjonsarbeid for å sikre heilskapleg, koordinert og god kommunikasjon.

Arbeidsoppgåver:

Internkommunikasjonen sine hovudoppgåver er å sikre ein informert organisasjon, vere eit verkemiddel for endrings- og leiingskommunikasjon, og legge til rette for bygge ein positiv organisasjonskultur.

Arbeidsoppgåvene inkluderer eit bredt spekter av kommunikasjonsformer og krev ein initiativrik person med variert kommunikasjonsfagleg kompetanse.

Digital forståing og interesse er ein føresetnad, og medarbeidaren evnar å produsere godt og engasjerande innhald både til eigne nettsider og ulike sosiale media. Medarbeidaren evnar å tenke strategisk og planmessig, men har også nyheitsteft og er oppdatert på samfunnsdebatten og evnar gripe moglegheiter og snu seg raskt rundt når det trengs.

 • Produsere, redigere og publisere nyheitssaker og digitalt innhald for eit internt publikum
 • Planlegge og koordinere innhald til interne og eksterne målgrupper
 • Jobbe med kommunikasjon i interne prosjekt
 • Utforming av bodskap og tekst
 • Kommunikasjonsfagleg rådgjeving og støtte
 • Bidra i beredskapsarbeid og krisekommunikasjon
 • Handtere andre oppgåver i avdelinga ved behov, mellom anna pressekontakt og produksjon av eksterne nyheitssaker

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning på bachelornivå. Lang og relevant erfaring frå kommunikasjon/media kan i nokre tilfelle erstatte krav om utdanning
 • Interesse for og erfaring med kommunikasjonsarbeid
 • God formidlingsevne og meistrar ulike kommunikasjonsformer både i form av tekst og video
 • Erfaring med sosiale media og god kompetanse i bruk av nettbaserte publiseringsplattformar
 • Trivs i ein til tider travel kvardag med høgt tempo
 • Er flink til å skrive og er trygg på både bokmål, nynorsk og engelsk
 • Er ein god lagspelar og relasjonsbyggar, med evne til sjølvstendig arbeid
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagde

Vi kan tilby:

 • Fagleg utfordring og utvikling i eit av Vestlandets største fagmiljø for kommunikasjonsarbeid
 • Eit kjekt, dynamisk og engasjerande arbeidsmiljø i trivelege lokale i Bergen sentrum
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse og stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-bedrift)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling som rådgjevar (kode 1434), brutto årsløn 580 000 - 630 000. For særleg godt kvalifiserte søkarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn
 • Gode velferdsordningar, blant anna trening i arbeidstida

Generell informasjon:

Den som blir tilsett må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Kontaktinformasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

SØK HER

Powered by Labrador CMS